zbiornik na olej opałowy

Charakterystyka zbiornika na olej opałowy podziemny

Wybór zbiornika na olej opałowy to istotna decyzja, którą musimy podjąć, jeśli zdecydowaliśmy się na ogrzewanie naszego domu za pomocą oleju opałowego. Odpowiednie magazynowanie potrzebnych ilości paliwa nie tylko stanowi gwarancję ciepła w chłodne dni, ale również przyczynia się do naszego spokoju i bezpieczeństwa. Czy warto zdecydować się na zbiornik na olej opałowy podziemny? Czym taki zbiornik się charakteryzuje? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Podziemny zbiornik na olej opałowy: kiedy warto go wybrać?

Za wyborem podziemnego zbiornika na olej opałowy, o którym więcej przeczytać można w artykule “Czym jest olej opałowy?“ przemawiają określone argumenty. Podstawowym jest prawdopodobnie brak odpowiedniej przestrzeni wewnątrz domu, którą moglibyśmy przeznaczyć na magazyn oleju opałowego. Jeżeli nie dysponujemy osobnym pomieszczeniem, w którym moglibyśmy magazynować paliwo grzewcze zgodnie z prawem, to pozostaje nam wybór zewnętrznego zbiornika na olej opałowy. Jednak i w tym przypadku ogranicza nas dostępna na działce przestrzeń, a dokładniej – odległości, jakie w myśl przepisów prawa jesteśmy zobowiązani zachować pomiędzy zbiornikiem oleju a najbliższymi zabudowaniami. 

Odległości te określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W myśl rozporządzenia odległość między budynkami a naziemnymi zbiornikami na olej opałowy o łącznej pojemności nie większej niż 70 m³ powinna wynosić nie mniej niż 20 m. W sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie zapewnić takiej odległości, rozwiązanie stanowi podziemny zbiornik na olej opałowy. Minimalna odległość między budynkami a zbiornikami podziemnymi oleju opałowego o łącznej pojemności nie większej niż 35 m3, przykrytymi warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5 m wynosi 3 m.

Co istotne, przed podjęciem decyzji o umieszczeniu zbiornika na olej opałowy pod ziemią, należy sprawdzić poziom wód gruntowych. Jeżeli poziom ten jest bardzo wysoki, ryzykujemy że ciśnienie wywierane przez wody gruntowe na zbiornik będzie oddziaływało w sposób powodujący podniesienie się zbiornika.

Zbiornik na olej opałowy podziemny: charakterystyka i zabezpieczenia

Zbiorniki na olej opałowy podziemne to zazwyczaj wykonane ze stali zbiorniki dwupłaszczowe. W przypadku zbiornika jednopłaszczowego, konieczne jest dodatkowa izolacja niecki w ziemi, większej od pojemności zbiornika, i umieszczenie zbiornika w wannie wychwytującej. W przypadku awarii zabezpieczenia te uniemożliwiają przedostanie się paliwa do gruntu.

Posadowiony zbiornik, którego pojemność wynosi powyżej 2,5 m3, musi być wyposażony w urządzenie sygnalizujące powstanie wycieku oraz w urządzenie zabezpieczające przed przenikaniem zawartości do gruntu oraz do wód powierzchniowych i gruntowych. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

Jako urządzenie zabezpieczające dla zbiorników podziemnych może zostać zastosowana geomembrana, podwójna ścianka, zbiornik rezerwowy lub obudowa betonowa.

Dodatkowo stalowe zbiorniki podziemne, przeznaczone do magazynowania paliw płynnych, których ścianki mają kontakt z otaczającą ziemią, powinny być w sposób szczególny chronione przed korozją. Zgodnie z prawem zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie zbiorników naziemnych i podziemnych zabezpiecza się przed korozją za pomocą odpowiednio dobranych pokryć ochronnych. Pokrycia te powinny posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Zbiorniki podziemne i dna zbiorników naziemnych, wykonane ze stali węglowych lub stopowych, mogą być ponadto zabezpieczone przed korozją poprzez systemy elektrochemicznej ochrony katodowej.

Zbiornik na olej opałowy podziemny: dozór techniczny

W Polsce Urząd Dozoru Technicznego sprawuje kontrolę nad urządzeniami technicznymi, które swoim działaniem stwarzać mogą sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu, mieniu lub środowisku. Do takich urządzeń zaliczają się zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, w tym zbiorniki stalowe podziemne o objętości powyżej 15 m3, a także zbiorniki od 2,5 m3 do 15 m3 , zgodnie z prawem podlegają dozorowi technicznemu. Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dlatego po zakupie podziemnego zbiornika na olej opałowy, należy zgłosić ten fakt do właściwego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację zbiornika.

Aby dokonać zgłoszenia zbiornika o pojemności powyżej 2,5m3 do UDT należy przedłożyć wniosek o przeprowadzenie badania urządzenia. Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji odbiorczej urządzenia w języku polskim. Dokumentacja powinna zawierać:

  • Poświadczenie wytwórcy zbiornika.
  • Poświadczenie wykonania próby ciśnieniowej przez producenta.
  • Instrukcję eksploatacji zbiornika dostarczoną przez producenta wraz ze zbiornikiem.
  • Plan usytuowania zbiornika na działce wraz z oznaczeniem sąsiadujących budynków.

Podsumowując, podziemny zbiornik na olej opałowy to dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy nie dysponujemy pomieszczeniem na magazyn oleju opałowego w domu ani dużą przestrzenią na działce. Podziemny zbiornik na olej opałowy to zazwyczaj stalowy zbiornik dwupłaszczowy, który w szczególny sposób powinien być chroniony przed korozją. Ponadto zbiornik na olej opałowy o objętości powyżej 2,5 m3 wymaga dokonania zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego.